Frisk- vad är det?Du kan återfå din frihet att kunna välja!


Att vara frisk innebär att:
• känna dig fri att använda din kropp utan att känna fysisk smärta.
• ha en allmän känsla av välmående.
• må bra oavsett tidpunkt på dygnet, årstid, temperatur och väderlek.
• kunna somna glad på kvällen och vakna pigg och positiv på morgonen.
• kunna äta vad du vill.
• känna dig säker i alla situationer.
• känna en mening med tillvaron.

Genetiska sjukdomar och tendenser är som frön, dom behöver aldrig gro om du har en bra hälsa. För en frisk människa är det aldrig normalt med:
• Senilitet och för tidigt åldrande.
• Psykiska sjukdomar som depression, bipolär sjukdom, fobier,..
• Cellförändringar.
• Immunologiska sjukdomar som allergi, MS, ALS.
• Ämnesomsättningsstörningar och övervikt.
• Hjärta och kärl, förhöjda sockervärden och blodfetter.
• Lungsjukdomar som astma, KOL, emfysem.
• RA, artros och andra muskel- och ledsjukdomar.

Personlig utveckling är en naturlig del av att vara frisk.
Du kan få hjälp att:
• uppnå en positiv inställning till livet.
• identifiera negativa mönster i ditt beteende.
• känna dig som en del i ett större sammanhang.

Frisk- vad är det?
Det finns inga obotliga sjukdomar! För varje sjukdom gäller att det finns någon, någonstans på jorden som har blivit botad från den sjukdomen. Men det finns individer som är så sjuka att dom inte kan bli botade. Men alla som vill kan alltid få hjälp.What Homeopathy can do for you

Being healthy:
• feeling free to use your body without feeling physical pain.
• having a general sense of wellbeing.
• feeling good any time of day, season, temperature and weather.
• being able to sleep happy at night and wake up refreshed and positive in the morning.
• being able to eat whatever you want.
• feeling confident in any situation.
• feeling a sense of existence.

Genetic diseases and tendencies are like seeds, they'll never grow if you have a good health. For a healthy person, it is never normal to have:
• senility and premature aging.
• Mental illnesses like depression, bipolar disorder, phobias, ..
• Cell Changes.
• Immune system diseases such as allergies, multiple sclerosis, ALS.
• Metabolic disorders and obesity.
• Heart and blood vessels, elevated glucose levels and blood fats.
• Lung diseases such as asthma, COPD, emphysema.
• RA, osteoarthritis and other musculoskeletal and joint diseases.

Personal development is a natural part of being healthy.
You can get help to:
• Achieve a positive attitude towards life.
• Identify negative patterns in your behavior.
• feel like a part of a larger picture.

Health-What is it?
There are no incurable diseases! For each disease, there must be someone, somewhere on earth that has been cured from the disease. But there are individuals who are so ill that they can not be cured. But anyone can always get help.